Goražde i GERA u novom partnerstvu na projektu Njemačke vlade

Prijateljstvo koje datira već dugi niz godina između Općine Goražde i Gere rezultiralo je do sada značajnim projektima, a ta saradnja nastavlja se i dalje. Novi projekat u kojem će ova dva grada biti partneri jeste projekat podržan od strane Njemačke vlade.

Tim povodom predstavnici Općine Goražde boravili su u periodu od 15.-18. januara u Njemačkoj gdje su učestvovali u radionici koja se tiče partnerskog razvoja jedinica lokalne samouprave jednog svijeta.

Jedan od predstavnika Općine Goražde bila je i pomoćnik načelnika Samira Drakovac koja je u izjavi za medije kazala nešto više o samom projektu: ‘’Mi smo u periodu od 15.-18. januara iz Općine Goražde zajedno sa predstavnicima civilnog društva posjetili Njemačku.

Obzirom da Općina Goražde i Gera imaju dugogodišnju saradnju koja ide unazad 20 godina, a svakako tu je i saradnja sa našim Udruženjem građana oboljelih od dječije cerebralne paralize i distrofije , dali su nam velike šanse i mogućnosti da učestvujemo u ovom projektu koji je odredila Njemačka vlada. Naime, radilo se o prvoj radionici koja se tiče partnerskog razvoja jedinica lokalne samouprave jednog svijeta pri čemu je to organizovala Servisna služba za jednice lokalne samouprave jednog svijeta koja radi pri vladi Njemačke.

Naime, radi se o prvoj radionici, da kažem pilot projektu koji je nešto novo obzirom das u UN 2015. godine odredile Agendu 2030. koja se tiče globalnih ciljeva održivog razvoja. UN su imali 8 ciljeva koji su se ticali samo nerazvijenih zemalja, kako bi se obezbjedio pravedniji svijet, svijet bez siromaštva, obezbjedili uslovi za svijet koji bi dao više nade i perspektive čitavoj planeti.

Tada se već 2015. godine ustanovilo da nije dovoljno i da to nije problem samo nerazvijenih zemalja već da se radi o globalnim ciljevima, pa su oni proširili na 17 globalnih ciljeva i sve zemlje svjeta. Uglavnom, Njemačka je organizovala pilot projekat kojim je željela da obuhvati jedinice lokalne samouprave iz Njemačke i jedinice lokalne samouprave iz zemalja Istočne i Jugoistočne Evrope,a koje nisu u EU. Pored BiH tu je bila prisutna i Srbija po pet gradova i dva grada sa Kosova.

Na taj način grad Gera i Goražde su partnerski gradovi i nešto što neovisno o ovim ciljevima pokazalo se kao saradnja, manifestacija zajedničkih ciljeva i problema i bliskost koja postoji bez obzira na nivo razvoja, tako da možemo reći taj odnos je pokazao da postoji ta saradnja, da postoji ta Agenda ali ovaj okvir i mogućnosti nam daju šansu da i ubuduće nastavimo tu saradnju, da ona bude institucionalno ustanovljena i da imamo pomoć njemačke vlade.

Dakle radi se tu o projektnim fazama, ravonpravna saradnja uz razjmjenu iskustava. Radi se o novom projektu koji je interesantan i za Vladu Njemačke i za čitav svijet, saradnja se odnosi na period od 2 godine, trajat će do 2018. godine, a biće upriličene uzajamne posjete iz Gere u Goražde, iz Goražda u Geru, a kako bi se obezbjedilo ostvarivanje ciljeva globalnog razvoja, koji je ustanovila Agenda 2030.

Ono što je interesantno kada je u pitanju Gera i Goražde jeste ta saradnja koja je ustanovljena ranije i koja se može i dalje razvijati. Čitav svijet je vrlo osjetljiv na marginalne grupe u društvu, a to su socijalno osjetljive kategorije, kao što su djeca, bolesni, iznemogli, stari itd. U tom pogledu iz Gere imaju jaka iskustva. Oni su i sami pomogli ovom Udruženju iz Goražda koje je obezbjedilo socijalno zapošljavanje i nešto što smo sami prenijeli na tim radionicama što je i jako interesantno.

U tom pogledu mi smo se i opredjelili da ta naša saradnja ide u pravcu cilja koji znači održivi gradovi, razvijene lokalne zajednice koje će voditi računa o svim ovim aspektima lokalnog razvoja. S druge strane imamo potrebu da zajednički djelujemo na problem vezane za klimatske promjene i svakako ta saradnja koja podrazumjeva širok skup djelovanja, bilo da je u pitanju obrazovanje, bilo da je u pitanju borba protiv katastrofa, socijalno zapošljavanje i druge kategorije koje se mogu proširiti na druge oblasti.

Pored Goražda iz BiH imamo još 4 grada koji učestvuju u ovom projektu, a to su: grad Sarajevo, Bijeljina, Zenica i Travnik.’’

Gorazde Portal